UPOZORNENIE

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI
Z dôvodu rekonštrukcie stránky Vás prosíme o preverenie ceny a dostupnosti Vami zvoleného tovaru.
Uvedené skladové zásoby a cena výrobku nemusí byť správna. Ďakujeme za pochopenie.

Súťažné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. MERKUR SLOVAKIA,s.r.o, so sídlom Kamenné pole 4554/6, 031 01  Liptovský Mikuláš,  IČO: 36415685 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:14642/L  organizuje v období od 23.2.2018  do 14.4.2018 súťaž s názvom „Nakúp a pomôž svojej obci vyhrať“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v regiónoch horný a dolný Liptov a Žiarsko.

3. Súťaž je propagovaná v obecných rozhlasoch zapojených obcí ich www-stránkach a www-stránke spoločnosti  MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.  V tlačenej forme plagátmi na jej prevádzkach organizátora a vývesných miestach zapojených obciach.

4. Súťažiacim sa  môže stať každý obyvateľ zúčastnenej obce – fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „zákazník“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH SÚŤAŽE
5. Každý zákazník, ktorý v čase konania súťaže od 23.2. do 14.4.2018  vrátane, uskutoční a zaplatí nákup v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti MERKUR SLOVAKIA,s.r.o. v Slovenskej republike nákup, a vypíše 1 (jeden) súťažný žreb s zapísaným číslom pokladničného dokladu(ďalej aj ako „žreb“) bude zaradený do zlosovanie o tri 50€ nákupné poukážky v spoločnosti MERKUR SLOVAKIA,s.r.o. a za každé celé 1€ z bločku budú pripísané body obci (obec ktorá nazbiera najviac bodov bude vyhlásená 14:4:2018 ako víťaz a preberie si univerzálny nosič RAPTOR s mulčovačom a vlečkou v hodnote 2400€ ) , ktorú určí zákazník, žreb mu na vypísanie vydá obsluha pokladne po zaplatení ceny nákupu.

6. Za nákup sa považuje množina tovaru zúčtovaná na jednom pokladničnom bloku.

7. Súťažný žreb obsahuje povinné kontaktné údaje –  meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, obec a  e.mail a  nepovinný kontaktný údaj –  telefónne číslo.
Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže o výhry v zmysle bodu 7, dáva súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa 
www.merkur.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Kontaktné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec môžu byť usporiadateľom spracované a zverejnené v plnej alebo skrátenej forme.
ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ÚČASTI A ŽREBOVANIA

8. Ak súťažiaci vypíše súťažný kupón aj unikátny kód z pokladničného bločku,  obsluha súťažný kupón vhodí do zlosovacej urny,  vstupuje do súťaže (žrebovania) o nákupné poukážky.

9. Počet súťažných kupónov s  unikátnym kódom z pokladničného bločku jedným súťažiacim nie je obmedzený a závisí iba od počtu nákupov, ktoré zákazník vykoná v zmysle bodu 5. .

10. Súťaž má jedno kolo os 23.2. do 14.4. 2018:
Žrebovanie o nákupné poukážky  sa uskutočni dňa 14.4.2018  v sídle usporiadateľa.
Žrebovať budú osobnosti vopred určené usporiadateľom.

11. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, vyžrebuje nasledovné výhry:
3 x nákupná poukážka MERKUR SLOVAKIA,s.r.o v hodnote 50€
 (ďalej v texte aj ako „výhry“)

12. Žrebovanie o nákupné poukážky prebehne zo žrebov, ktoré boli vypísané a uložené do žrebovacej urny.
Výhercovia výhier budú po skončení žrebovania, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa žrebovania kontaktovaní usporiadateľom. Pri prvom kontakte budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu.

13 . Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov v zmysle bodu 12 výlučne e-mailový kontakt. Ak sa počas 5 kalendárnych dní od zaslania oznámenia o vyžrebovaní výhercu, výherca neprihlási a ani neodpovie na oznamovací e-mail, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 14.

14. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 13, alebo ak výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 13, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

15. Všetky výhry odovzdá usporiadateľ výhercom spôsobom, ktorý im oznámi pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať od výhercu preukázanie sa nákupným bločkom s číslo na vyžrebovanom žrebe v prípade výhry, ako aj právo výhru neodovzdať, pokiaľ sa vyžrebovaný výherca nepreukáže nákupným bločkom s číslo na vyžrebovanom žrebe . V takom prípade zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 14.

16. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr do 60 dní od ukončenia celej súťaže.

17 . Výhry  nákupné poukážky odovzdá usporiadateľ výhercom do vlastných rúk, alebo doporučenou poštou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
18. Výhry  – nákupné poukážky nepodliehajú dani z príjmov  v zmysle platných právnych predpisov.

19. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

20 . Účasťou v súťaži (vypísaním údajov na žreb a podpísaním žrebu ) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) dáva súťažiaci MERKUR SLOVAKIA,s.r.o súhlas na spracovanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktný e-mail, prípadne tel.číslo, čo platí aj v prípade zástupcu),
a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na
merkur@merkur.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže (zaslanie výhry, príp.  zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä identifikačné údaje
usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov ( titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, ), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa
www.merkur.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a to  na internetovej stránke usporiadateľa, a to v prípade, že sa stane výhercom akejkoľvek  výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať o
poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o ňom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona, a má právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom spracúvané po dobu 36 mesiacov od odovzdania výhier,  následne budú blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súhlas sutažiaceho na spracovanie osobných údajov je platný do tejto doby.

21. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

22. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom výhry v súťaži, výhra nebude odovzdaná.

23. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

24. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.merkur.sk a v sídle usporiadateľa.

25. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny súťaže a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.